ноябрь, 1955 г.


На подмосковной даче у Н. П. Дубинина. Сидят (слева направо): А. С. Ляпунова, Е. А. Тимофеева-Ресовская, мать Н. П. Дубинина, Т. Тропова (жена Н. П. Дубинина); стоят - Н. В. Тимофеев-Ресовский, Н. П. Дубинин, А. А. Ляпунов.